De Hervormde Jeugdraad (HJR)

De kerkenraden van de Hervormde Gemeente te Oudewater - Hekendorp laten zich met het oog op de geestelijke vorming van de jeugd en de zorg voor het jeugdwerk bijstaan door een commissie voor het jeugdwerk. Deze commissie voor het jeugdwerk verricht werkzaamheden (als orgaan van advies en bijstand) onder de naam ‘Hervormde Jeugdraad’ namens en in verantwoordelijkheid aan de kerkenraad. Het doel van de HJR is werkzaam te zijn in het belang van de jeugd en jongeren van onze gemeente. Met het jeugdwerk willen we een bijdrage leveren aan het vervullen van de Bijbelse opdracht om aan de kinderen en jongeren door te vertellen wie God is, wat Hij heeft gedaan en wat Hij van ons vraagt. De samenstelling van de HJR bestaat uit de jeugdouderling (voorzitter) en de jeugddiaken (algemeen adjunct) en tenminste vijf meelevende gemeenteleden, die bij voorkeur afkomstig zijn uit het jeugdwerk. De taak van de HJR staat duidelijk omschreven in zijn reglement. Bij vragen met betrekking tot de HJR kunt u contact opnemen met de contactpersoon

Contactpersoon:
Jeugdouderling
jeugdwerk@hervormdoudewater.nl

Rekeningnummer: NL 23 RABO 0352398604 (t.n.v. Hervormde Jeugdraad)