Stichting tot behartiging van de godsdienstige belangen der hervormden in Hekendorp

Deze stichting, die tot 1995 een commissie was met dezelfde naam, is in Hekendorp werkzaam geweest sinds de bouw van de kerk in 1845. De commissie fungeerde sindsdien, behoudens specifieke ambtsdragerstaken, als kerkenraad en kerkrentmeesters en regelde zodoende alle zaken rond kerk, pastorie, erediensten, verenigingen en zondagsschool. Nu de commissie een stichting is geworden, is zij volledig geïntegreerd in de hervormde gemeente Oudewater - Hekendorp en gaat zij in verantwoordelijkheid aan de kerkenraad en kerkrentmeesters door met het vervullen van al haar taken tot instandhouding en opbouw van de Hervormde Kerk te Hekendorp. Het dagelijks bestuur bestaat uit 7 personen. De ambtsdragers uit Hekendorp hebben daarin automatisch zitting; de overigen worden gekozen uit en door de lidmaten van de hervormde gemeente Oudewater - Hekendorp die kerken in Hekendorp. De zittingsperiode is gelijk aan die van de ambtsdragers. De verkiezing gebeurt met een ‘vrije’ stemming. Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

D.J.C. de Bruijn voorzitter
W.M. van Drie secretaris
A. van Kooten penningmeester

C.T. Nobel bestuurslid
H. van Kooten bestuurslid
G.W. Guis bestuurslid
M. Gelderblom waarnemer

Als u het werk van de stichting om de kerk in Hekendorp in stand te houden, wilt steunen, is het volgende banknummer beschikbaar: NL 33 RABO 0352342358 t.n.v. Herv. Kerk Hekendorp. De stichting organiseert ook het ophalen van oud papier, waarvan de opbrengst ten goede komt aan de kerk. Elke tweede zaterdag van de maand wordt oud papier opgehaald in Hekendorp, de Hekendorpse Buurt en de Ruige Weide.

Voor informatie: D.J.C. de Bruijn

Algemene informatie

Naam: de Stichting van de Godsdienstige belangen der Hervormden in Hekendorp
RSIN/Fiscaal nummer: 800476426
Website adres: www.hervormdoudewater.nl
E-mail: info@hervormdoudewater.nl

Adres: Goejanverwelle 48
Postcode:3467 PR
Plaats: Hekendorp
Postadres: Goejanverwelle 48
Postcode: 3467 PR
Plaats: Hekendorp

De Stichting tot Behartiging van de Godsdienstige Belangen der Hervormden te Hekendorp (hierna Stichting) is middels een convenant verbonden aan De Hervormde gemeente Oudewater-Hekendorp (hierna Hervormde Gemeente) welke een geloofsgemeenschap is die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland.

De financiële verantwoording van de Stichting vindt u in de jaarrekening. Hieronder staan de downloadlinks van de jaarrekeningen:
Jaarrekening 2014
Jaarrekening 2015
Jaarrekening 2016
Jaarrekening 2017
Jaarrekening 2018

In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk en dus ook voor onze gemeente en stichting. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: Kerkorde Protestantse Kerk in Nederland