Ambtsdragers

De Hervormde Gemeente Oudewater - Hekendorp bestaat uit twee wijkgemeenten. Iedere wijkgemeente heeft een eigen wijkkerkenraad, bestaande uit de wijkpredikant, de ouderlingen, de kerkrentmeesters en de diakenen van die wijk. De beide wijkkerkenraden vormen tezamen de algemene kerkenraad van de gemeente. De beide predikanten zijn jaarlijks wisselend praeses van de algemene kerkenraad, de beide wijkscriba’s jaarlijks wisselend scriba van de algemene kerkenraad. Voor meer informatie over het moderamen van de algemene kerkenraad kunt u contact opnemen via info@hervormdoudewater.nl.

De ambtsdragers zijn door de gemeente, en door God, geroepen tot de instandhouding en opbouw van de gemeente. Daartoe zijn hen de volgende taken toebedeeld:

  • Dienst der barmhartigheid (diakenen)
  • De herderlijke zorg over de gemeenteleden, waaronder de catechese en vorming (predikanten en ouderlingen)
  • De zorg over de stoffelijke belangen der gemeente (kerkrentmeesters)
  • De verkondiging van het Woord van God en de bediening van de sacramenten (predikanten)