Wat geloven wij?

Ons geloof is in de eerste plaats gebaseerd op de Bijbel, het Woord van God. De kernpunten van ons geloof staan kort beschreven in de Apostolische Geloofsbelijdenis (of De Twaalf Artikelen van het Algemeen Ongetwijfeld Christelijk Geloof); deze oudst bekende belijdenis stamt al uit de tweede eeuw:

Aanvaard dan wie zwak is in het geloof, maar niet om over meningsverschillen te strijden. Romeinen 14:1

Apostolische Geloofsbelijdenis

 1. Wij geloven in God de Vader, de Almachtige Schepper van de hemel en van de aarde
 2. en in Jezus Christus, Zijn eniggeboren Zoon, onze Heer;
 3. die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria;
 4. die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in het rijk van de dood;
 5. op de derde dag opgestaan van de doden;
 6. opgevaren naar de hemel, zittende aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader;
 7. van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden.
 8. Wij geloven in de Heilige Geest.
 9. Wij geloven een heilige, algemene, christelijke Kerk, de gemeenschap der heiligen;
 10. vergeving van de zonden;
 11. opstanding van het lichaam;
 12. en het eeuwige leven.

Heeft u vragen bij het geloven?

Bekijk onze Alpha-cursus

Lees meer