Protestantse Kerk in Nederland (PKN)

De synoden van de Nederlandse Hervormde Kerk, de Gereformeerde Kerken in Nederland en de Evangelisch-Lutherse Kerk in Nederland hebben op 12 december 2003 het besluit genomen om te fuseren. De drie genoemde kerken zijn opgegaan in de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). Het genoemde verenigingsbesluit is van kracht geworden op 1 mei 2004. Dat betekent dus dat vanaf die datum de Nederlandse Hervormde Kerk als zodanig niet meer bestaat. De kerkorde van de Nederlandse Hervormde Kerk heeft vanaf die datum geen rechtskracht meer. Daarvoor in de plaats is de kerkorde van de PKN gekomen. Bij de kerkorde behoren de Ordinanties, regels die betrekking hebben op de vormgeving van het kerkelijk leven op synodaal, classicaal en plaatselijk niveau. Nu de synode in meerderheid heeft besloten tot de vereniging van de kerken, heeft de kerkenraad besloten als Hervormde Gemeente Oudewater - Hekendorp zich te voegen binnen de PKN. Bij het verenigingsbesluit heeft de synode tegelijk een 'verklaring' gevoegd. Een plaatselijke kerkenraad mag middels die verklaring uitspreken dat zij zich in het bijzonder verbonden weet met de belijdenissen van de gereformeerde traditie, en dat zij daarop het geheel van de kerk zal blijven aanspreken. De inhoud van de verklaring is verwerkt in de plaatselijke regeling. Een citaat uit de verklaring verheldert waar het om gaat:

'Als wij zo als gemeente onze plaats innemen binnen het geheel van de verenigde kerk, verklaren wij ons gebonden te weten aan de gereformeerde belijdenis. Met Gods hulp zullen wij weerspreken en weren al wat met dit belijden in strijd is. Bij de inrichting van het leven der gemeente zullen wij ons houden aan de instellingen die met deze belijdenis overeenstemmen. In de gemeente zal de nodiging tot het Heilig Avondmaal en de roeping tot het ambt uitgaan naar hen die tot de openbare belijdenis des geloofs zijn gekomen. In de gemeente zal geen andere levensverbintenis worden ingezegend dan een huwelijk van man en vrouw dat wettig voor de overheid is gesloten’.

Beleidsplan Hervormde Gemeente Oudewater - Hekendorp

Lees hier

Plaatselijke Regeling

Lees hier