Hervormde Gemeente

Onze gemeente behoorde vanaf de Reformatie in ons land tot de Gereformeerde Kerk (zestiende eeuw), die in de loop van de achttiende eeuw de naam Nederlandse Hervormde Kerk kreeg. Hoewel de Nederlandse Hervormde Kerk nu dus niet meer bestaat, is het wel mogelijk om plaatselijk als Hervormde Gemeente te blijven voortbestaan, zij het onder de kerkorde van de PKN.

Voor die mogelijkheid heeft de kerkenraad gekozen. Onze naam blijft dus als voorheen: “Hervormde Gemeente te Oudewater - Hekendorp”. Met die naam is aangegeven dat wij geen fusie zijn aangegaan met de Gereformeerde Kerk ter plaatse. Deze mogelijkheid om als Hervormde Gemeente te blijven voortbestaan, is in de kerkorde omschreven en vastgelegd (Artikel II van de kerkorde van de PKN).

Het beleidsplan

Lees hier

Bijlage van het beleidsplan

Lees hier

Plaatselijke regeling

Lees hier

Tot de Hervormde Gemeente worden gerekend

Volgens Ord. 2.2.1 kent de kerk doopleden en belijdende leden. Doopleden zijn zij die gedoopt zijn en als zodanig zijn ingeschreven in het register van de gemeente. Belijdende leden zijn zij die de belijdenis van het geloof hebben afgelegd en als zodanig zijn ingeschreven in het register van de gemeente.

Volgens Ord. 2.2.2 zijn de leden ingeschreven in het register van de gemeente, binnen welke grondgebied zij hun vaste woonplaats hebben. (De grenzen van dit grondgebied worden omschreven in 1.4). Maar daarnaast kunnen - op hun schriftelijk en gemotiveerd verzoek en met instemming van beide kerkenraden van de betrokken gemeenten - ook zij, die buiten de geografische grenzen van onze gemeente behoren, als lid van de gemeente worden ingeschreven (Ord. 2.5.3).

Bij verhuizing buiten de geografische grenzen van de Hervormde Gemeente Oudewater - Hekendorp wordt het verhuizende gemeentelid (c.q. de gemeenteleden) automatisch overgeschreven naar de nieuwe geografische hervormde gemeente. Indien het verhuisde gemeentelid toch lid wil blijven van de Hervormde Gemeente Oudewater - Hekendorp zal men zelf initiatief moeten nemen om bij één der scriba's het voorkeurlidmaatschap (de zogenaamde perforatie) aan te vragen. De kerkorde van de PKN kent geen geboorteleden. Niet-gedoopte kinderen van gemeenteleden worden opgenomen in een register van hen, die met de gemeente verbonden zijn.

Leden aantal

In 2017 bedroeg het aantal leden van de Hervormde Gemeente Oudewater - Hekendorp 714 belijdende en 829 doopleden.