Classis

Als we het over de classis hebben dan ontkomen we niet aan de kernwoorden bestuur en ontmoeting.

Bestuur
De leiding over de gemeenten is in de kerk toevertrouwd aan kerkenraden. De classicale vergadering staat tussen de plaatselijke gemeenten met hun kerkenraden en de generale synode. Ze heeft daar een dienende functie.

Een classis wordt geleid door:

  • de classicale vergadering die drie tot viermaal per jaar bijeenkomt,
  • het breed moderamen (dagelijks bestuur) dat maandelijks vergadert
  • de classispredikant

De classicale vergadering geeft leiding aan het leven en werk van de classis. De Protestantse Kerk in Nederland kent elf classes. Meer dan 160 gemeenten, waaronder onze gemeente, zijn samengebracht in de classis Utrecht. Deze is verdeeld in zes ringen. Uit elke ring komen vier leden. Deze leden noemen we ook afgevaardigden. Zij vormen met elkaar de classicale vergadering.

Uit de Classis Utrecht zijn vijf ambtsdragers afgevaardigd naar de generale synode. De generale synode heeft o.a. tot taak het leiding geven aan het leven en werken van de kerk op haar verschillende arbeidsvelden en het ter hand nemen van al wat het leven van de kerk in de wereld kan bevorderen.

Ontmoeting
Een andere taak van de classisvergadering is gemeenten stimuleren om:

  • elkaar te helpen bij zorgen,
  • luisteren naar elkaar
  • het samen de kerk vorm geven in de regio.

Tenslotte
Er valt uiteraard veel meer te vertellen. Het gaat echter te ver om dit hier uitgebreid te beschrijven. Indien er behoefte is om meer in detail te treden dan kan de Brochure “Leve de classis” ongetwijfeld in deze behoefte voorzien!

Zie bijlage

Lees hier