Classis Woerden

Let op: De classis is veranderd. De informatie hieronder is verouderd.

De Hervormde Gemeente te Oudewater-Hekendorp maakt deel uit van de Protestantse Classis Woerden. Na de fusie op 1 mei 2004 van de Hervormde Kerk, de Gereformeerde Kerken en de Lutherse Kerk bestond er nog een aantal jaren een aparte Hervormde Classis Woerden naast de Gereformeerde Classis Woerden. Deze situatie is voorbij: er is één Protestantse Classis Woerden gevormd.

De classicale vergadering is vooral bedoeld om het geloofsgesprek tussen de diverse gemeenten en kerken te bevorderen. De classicale vergadering wordt vaak de grondvergadering van de kerk genoemd. Daar ontmoeten de gemeenten elkaar. In het geval van de Protestantse Classis Woerden zijn dat alle protestantse gemeenten, hervormde gemeenten, gereformeerde kerken en lutherse kerken in Kamerik, Zegveld, Harmelen, Woerden, Linschoten, Montfoort, Benschop, IJsselstein, Lopikerkapel, Jaarsveld, Lopik, Polsbroek en Vlist, en Oudewater-Hekendorp.

Daarnaast heeft het breed moderamen (dagelijks bestuur) van de classis een groot aantal bestuurlijke taken. Dat betreft onder meer regelingen voor vacante gemeenten. De classis stelt een rooster op, waarmee het consulentschap wordt geregeld.

Vanaf 2013 worden alle gemeenten in de classis vertegenwoordigd door 1 afgevaardigde met stemrecht per gemeente. Een tweede afgevaardigde namens de gemeente is hartelijk welkom als gast zonder stemrecht. Een vaste secundus afgevaardigde van het zelfde ambt, per gemeente, wordt benoemd om de continuïteit in de vergaderingen te waarborgen. De secundus voor de predikant is een ouderling. Bij de indeling van de afvaardigingen wordt gebruik gemaakt van de systematiek die de synode hanteert. Die wordt weergegeven met de volgende lettercombinaties: D = Diaken, K = Ouderling-Kerkrentmeester, O = Ouderling en P = Predikant. Voor onze gemeente is de predikant van wijkgemeente 1 en een diaken van wijkgemeente 2 afgevaardigde naar de classis voor de periode 2013 - 2016.

Alle predikanten die de kerk dienen binnen het ressort van de Classis Woerden ontmoeten elkaar in een werkgemeenschap. Die heeft geen bestuurlijke taken. De werkgemeenschap is bedoeld om elkaar geestelijk op te bouwen.

De taken van de classicale vergaderingen zijn met name beschreven in Ordinanties van de kerkorde.

Taken op een rijtje

De classicale vergadering doet bij de vervulling van haar opdracht recht aan de binnen de classis voorkomende kerkelijke verscheidenheid. De afgevaardigden naar de classicale vergadering brengen verslag uit aan de kerkenraden over hetgeen door de classicale vergadering is gedaan. De classicale vergadering heeft tot taak:

 • het leiding geven aan het leven en werken van de classis op haar verschillende arbeidsvelden en het ter hand nemen van al wat het kerkelijk leven in de classis kan bevorderen;
 • het vaststellen van het beleidsplan ter zake van het leven en werken van de classis;
 • het bevorderen van de missionaire arbeid van de gemeenten, het verlenen van bijstand aan de gemeenten bij de vervulling van hun missionaire roeping – daarin bijgestaan door organen van de kerk die op dit terrein werkzaam zijn – en waar nodig het zelf gestalte geven aan de missionaire arbeid binnen de classis;
 • het gestalte geven aan de verantwoordelijkheid van de gemeenten voor elkaar, onder meer door het stimuleren en zelf voeren van het kerkelijk gesprek en het op andere wijze bevorderen van de saamhorigheid van de gemeenten;
 • het erop toezien dat de gemeenten haar roeping en taak nakomen, het advies en hulp bieden aan de kerkenraden, het vaststellen van de grenzen tussen de plaatselijke gemeenten in het ressort van de classis;
 • het uitspreken jegens de generale synode van wat er leeft in de kerkenraden en de gemeenten die tot de classis behoren, het geven van consideraties over haar door de generale synode voorgelegde vragen van belijden en kerkorde, het behandelen van de verslagen van haar afgevaardigden naar de generale synode;
 • het verrichten van alles wat verder naar de orde van de kerk van haar wordt verwacht.

Breed moderamen

Het breed moderamen van de classicale vergadering is belast met:

 • het in naam van en in verantwoording aan de classicale vergadering leiding geven aan en coördineren van de arbeid van de organen van bijstand van de classicale vergadering;
 • het bevorderen van de saamhorigheid en de gezamenlijke bezinning van de predikanten door hen samen te brengen in werkgemeenschappen;
 • het verrichten van wat naar de orde van de kerk aan de classicale vergadering is opgedragen, voor zover dat hem door de classicale vergadering wordt gedelegeerd enl
 • met inachtneming van het overigens in de ordinanties bepaalde, in samenwerking met andere brede moderamina in het classicaal-regionaal overlegorgaan,
  • de kerkvisitatie;
  • het opzicht;
  • de behandeling van beheerszaken en
  • de behandeling van bezwaren en geschillen

Het breed moderamen brengt jaarlijks verslag uit aan de classicale vergadering van zijn werkzaamheden.

Meer informatie in Kerkorde:

Ordinantie 4, Artikel 15

Lees hier