Diaconie

Het diaconaat is niet alleen een taak van de gekozen diakenen, maar van de gehele gemeente. De diakenen zijn slechts ‘voortrekkers’, zij dienen de gemeente te wijzen op hun verantwoordelijkheid ten opzichte van de naaste. De diakenen dragen echter wel de verantwoordelijkheid voor het juiste beheer en besteding van de aan hun toevertrouwde gelden. Het college van diakenen probeert de gelden gelijk te verdelen wat betreft de binnenlandse besteding en de buitenlandse besteding. Ook wordt er naar gestreefd om alle ontvangen rente een bestemming te geven. Voor een uitgebreide informatie verwijzen wij graag naar het beleidsplan. De diaconie van de Hervormde Gemeente Oudewater - Hekendorp bestaat uit acht personen. (aangepast per 28-01-2014)

Wijkverdeling:

Wijk 1

R. Scherpenzeel
A.D. Hagoort
J.C. Hogendoorn
A. Hoogendoorn

Wijk 2

J.A. Verkley
B. Maaijen
G. Cazant
N. de Ruiter

Taakverdeling diakenen:

R. Scherpenzeel

 • Voorzitter
 • Lid Moderamen
 • Contacten met het plaatselijk kerkelijk WMO-platform

N. de Ruiter

 • Jeugddiaken
 • Financiële collecten tellen te Oudewater
 • Adjunct secretaris
 • Verdelen liturgieën kerktelefoonluisteraars

A.D. Hagoort

 • Penningmeester
 • Publicatie Kerkbode/ verantwoording giften
 • Jaarrekening + begroting op website
 • Contactpersoon "JOAC"
 • Contactpersoon "PCI"
 • Contactpersoon "Dames bezoekwer"
 • Financiële collecten tellen Oudewater en Hekendorp

G. Cazant

 • Actueel houden diaconele gegevens op website
 • Vervoer naar de kerk in Hekendorp
 • Collectefolders in Hekendorp
 • Voorbereiding avondmaalstafel Hekendorp
 • Contacten met de plaatselijke diaconieën
 • Collecten tellen Hekendorp
 • Lid van het bestuur van Hekendorp
 • Bestuurslid SchuldHulpmaatje

B. Maaijen

 • Algemeen Adjunct-voorzitter
 • Collecten tellen Oudewater
 • Contactpersoon "de Herberg"
 • Beheer lief en leed potje voor de kerkenraad
 • Voorbereiding & uitvoering ziekendag Zonnebloem

J.C. Hogendoorn

 • Contactpersoon voor het "vluchtelingenwerk"
 • Lid van de raad van toezicht van "Rijn en Lekstreek"
 • Lid zendingscommissie
 • Paasgroetactie

J.A. Verkleij

 • Groeten aan zieken in Oudewater
 • Opbouw avondmaalstafel Oudewater
 • Contactpersoon vakantiedagen voor ouderen en zieken
 • Vervoer naar de kerk in Oudewater
 • Voorbereiding & uitvoering ziekendag Zonnebloem
 • Collecte folders in Oudewater
 • Coördinatie acties t.b.v. de plaatselijke minima
 • Organisatie kerstdeling
 • Contactpersoon Muzikale groet

A. Hoogendoorn

 • Secretaris
 • Contactpersoon "Abrona"
 • Organisatie kerstdeling
 • Verspreiding liturgieën
 • Voorbereiding aangepaste diensten
 • Contactpersoon voor het vluchtelingenwerk

Bankgegevens diaconie:

Rekeningnummer: NL 04 RABO 0352395842 (t.n.v. Diaconie Herv. Gem. Oudewater-Hekendorp)

Collecterooster

2020

Bekijk hier

Collecterooster

2019

Bekijk hier