Diaconie

Het diaconaat is niet alleen een taak van de gekozen diakenen, maar van de gehele gemeente. De diakenen zijn slechts ‘voortrekkers’, zij dienen de gemeente te wijzen op hun verantwoordelijkheid ten opzichte van de naaste. De diakenen dragen echter wel de verantwoordelijkheid voor het juiste beheer en besteding van de aan hun toevertrouwde gelden. Het college van diakenen probeert de gelden gelijk te verdelen wat betreft de binnenlandse besteding en de buitenlandse besteding. Ook wordt er naar gestreefd om alle ontvangen rente een bestemming te geven. Voor een uitgebreide informatie verwijzen wij graag naar het beleidsplan. De diaconie van de Hervormde Gemeente Oudewater - Hekendorp bestaat uit acht personen.

Wijkverdeling:

Wijk 1

L. Verweij
M. de Ruiter
A. Hoogendoorn
J. van Bijsterveld

Wijk 2

B. Maaijen
E. de Vries
P. Verweij
H. van Kooten

Taakverdeling diakenen:

B. Maaijen

 • Lid Moderamen
 • Contactpersoon "de Herberg"

E. de Vries

 • Verspreiding liturgieën kerktelefoonluisteraars
 • Collecten tellen Oudewater en Hekendorp
 • Contactpersoon jeugdwerk / Jeugddiaken
 • Ziekendag/ziekendeling doen

P. Verweij

 • Penningmeester
 • Publicatie Zin / verantwoording giften
 • Jaarrekening + begroting op website
 • Financiële collecten tellen Oudewater en Hekendorp

J. van Bijsterveld

 • Collecten tellen Oudewater
 • Vervoer naar de kerk in Oudewater
 • Organisatie kerstdeling
 • Opbouwen avondmaalstafel Hekendorp

L. Verweij

 • Contactpersoon voor het "vluchtelingenwerk"
 • Lid zendingscommissie
 • Paasgroetactie
 • Contactpersoon "Dames bezoekwerk"
 • Opbouwen avondmaalstafel Oudewater

M. de Ruiter

 • Voorzitter
 • Opbouw avondmaalstafel Oudewater
 • Voorbereiding & uitvoering ziekendag Zonnebloem
 • Contactpersoon "JOAC"
 • Contactpersoon "PCI"

A. Hoogendoorn

 • Secretaris
 • Algemeen Adjunct-voorzitter
 • Organisatie kerstdeling
 • Contactpersoon voor het vluchtelingenwerk
 • Actueel houden diaconale gegevens op website

H. van Kooten

 • Vervoer naar de kerk in Hekendorp
 • Lid van het bestuur van Hekendorp
 • Voorbereiding avondmaalstafel Hekendorp
 • Organisatie kerstdeling
 • Contactpersoon bij SchuldHulpmaatje
 • Financiële collecten tellen Oudewater en Hekendorp

Bankgegevens diaconie:

Rekeningnummer: NL 04 RABO 0352395842 (t.n.v. Diaconie Herv. Gem. Oudewater-Hekendorp)

Collecterooster

2024

Bekijk hier