Diaconie

Het diaconaat is niet alleen een taak van de gekozen diakenen, maar van de gehele gemeente. De diakenen zijn slechts ‘voortrekkers’, zij dienen de gemeente te wijzen op hun verantwoordelijkheid ten opzichte van de naaste. De diakenen dragen echter wel de verantwoordelijkheid voor het juiste beheer en besteding van de aan hun toevertrouwde gelden. Het college van diakenen probeert de gelden gelijk te verdelen wat betreft de binnenlandse besteding en de buitenlandse besteding. Ook wordt er naar gestreefd om alle ontvangen rente een bestemming te geven. Voor een uitgebreide informatie verwijzen wij graag naar het beleidsplan. De diaconie van de Hervormde Gemeente Oudewater - Hekendorp bestaat uit acht personen.

Wijkverdeling:

Wijk 1

J.C. Hogendoorn
M. de Ruiter
A. Hoogendoorn

Wijk 2

B. Maaijen
N. de Ruiter
P. Verweij

Taakverdeling diakenen:

B. Maaijen

 • Voorzitter
 • Lid Moderamen
 • Collecten tellen Oudewater

N. de Ruiter

 • Jeugddiaken
 • Financiële collecten tellen Oudewater en Hekendorp
 • Adjunct secretaris
 • Verdelen liturgieën kerktelefoonluisteraars
 • Contactpersoon "Dames bezoekwerk"
 • Contactpersoon vakantiedagen voor ouderen en zieken

P. Verweij

 • Penningmeester
 • Publicatie Kerkbode/ verantwoording giften
 • Jaarrekening + begroting op website
 • Financiële collecten tellen Oudewater en Hekendorp

J.C. Hogendoorn

 • Contactpersoon voor het "vluchtelingenwerk"
 • Beheer lief en leed potje voor de kerkenraad
 • Voorbereiding avondmaalstafel Hekendorp
 • Lid van de raad van toezicht van "Rijn en Lekstreek"
 • Lid zendingscommissie
 • Paasgroetactie

M. de Ruiter

 • Opbouw avondmaalstafel Oudewater
 • Vervoer naar de kerk in Oudewater
 • Voorbereiding & uitvoering ziekendag Zonnebloem

A. Hogendoorn

 • Secretaris
 • Algemeen Adjunct-voorzitter
 • Organisatie kerstdeling
 • Contactpersoon voor het vluchtelingenwerk

Openstaande taken (i.v.m. vacatures binnen de diaconie)
De genoemde taken worden tijdelijk waargenomen door een van de leden van de diaconie. Voor vragen hierover kunt u contact opnemen met A. Hoogendoorn.

 • Contacten met het plaatselijk kerkelijk WMO-platform
 • Contactpersoon "JOAC"
 • Contactpersoon "PCI"
 • Contactpersoon "de Herberg"
 • Coördinatie acties t.b.v. de plaatselijke minima
 • Organisatie kerstdeling
 • Actueel houden diaconele gegevens op website
 • Contacten met de plaatselijke diaconieën
 • Lid van het bestuur van Hekendorp
 • Bestuurslid SchuldHulpmaatje
 • Vervoer naar de kerk in Hekendorp
 • Collectefolders in Hekendorp

Bankgegevens diaconie:

Rekeningnummer: NL 04 RABO 0352395842 (t.n.v. Diaconie Herv. Gem. Oudewater-Hekendorp)

Collecterooster

2020

Bekijk hier