ANBI

De ANBI-informatie van de Diaconie van de HGOH vindt u halverwege deze pagina

De Belastingdienst heeft bepaald dat het publiceren van informatie door algemeen nut beogende instellingen (ANBI goede doelen) via internet een wettelijke voorwaarde (publicatieverplichting) is voor behouden of aanvragen van de ANBI beschikking/status. Zo moet een goed doel o.a. haar contactgegevens, beleidsplan, financiële gegevens en huidige activiteiten publiceren op een internetadres of via een publicatieportaal ter beschikking stellen aan het publiek. Op deze wijze krijgt het publiek inzicht in het functioneren van een goed doel. Om aan deze voorwaarden te voldoen zijn op deze pagina de jaarrekeningen van de Hervormde Gemeente Oudewater-Hekendorp publiekelijk in te zien.

A. Algemene gegevens

Naam ANBI: Hervormde Gemeente Oudewater-Hekendorp
RSIN/Fiscaal nummer: 002530624
Website adres: www.hervormdoudewater.nl
E-mail: info@hervormdoudewater.nl
Adres: Noorderkerkstraat 16
Postcode: 3421 AX
Plaats: Oudewater
Postadres: Noorderkerkstraat 16
Postcode: 3421 AX
Plaats: Oudewater

De Hervormde gemeente Oudewater-Hekendorp is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. Met die naam is aangegeven dat wij geen fusie zijn aangegaan met de Gereformeerde Kerk ter plaatse. Deze mogelijkheid om als Hervormde Gemeente te blijven voortbestaan, is in de kerkorde omschreven en vastgelegd (Artikel II van de kerkorde van de PKN)

In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: Kerkorde Protestantse Kerk in Nederland

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Hervormde Gemeente Oudewater-Hekendorp.

B. De leden van de geloofsgemeenschap

Volgens Ord. 2.2.1 kent de kerk doopleden en belijdende leden. Doopleden zijn zij die gedoopt zijn en als zodanig zijn ingeschreven in het register van de gemeente. Belijdende leden zijn zij die de belijdenis van het geloof hebben afgelegd en als zodanig zijn ingeschreven in het register van de gemeente. Volgens Ord. 2.2.2 zijn de leden ingeschreven in het register van de gemeente, binnen welke grondgebied zij hun vaste woonplaats hebben. (De grenzen van dit grondgebied worden omschreven in 1.4). Maar daarnaast kunnen - op hun schriftelijk en gemotiveerd verzoek en met instemming van beide kerkenraden van de betrokken gemeenten - ook zij, die buiten de geografische grenzen van onze gemeente behoren, als lid van de gemeente worden ingeschreven (Ord. 2.5.3). Bij verhuizing buiten de geografische grenzen van de Hervormde Gemeente Oudewater - Hekendorp wordt het verhuizende gemeentelid (c.q. de gemeenteleden) automatisch overgeschreven naar de nieuwe geografische hervormde gemeente. Indien het verhuisde gemeentelid toch lid wil blijven van de Hervormde Gemeente Oudewater - Hekendorp zal men zelf initiatief moeten nemen om bij één der scriba's het voorkeurlidmaatschap (de zogenaamde perforatie) aan te vragen. De kerkorde van de PKN kent geen geboorteleden. Niet-gedoopte kinderen van gemeenteleden worden opgenomen in een register van hen, die met de gemeente verbonden zijn.

C. Samenstelling bestuur

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 33 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het College van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit zeven leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 3).

D. Doelstelling/visie

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

  1. De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.
  2. Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.
  3. Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

E. Beleidsplan

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link:
Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland
Via deze link vindt u het beleidsplan 2022-2026 van onze gemeente.
Via deze link vindt u het plaatselijke regeling 2022-2026 van onze gemeente en via deze link voor de wijken.
Bijlagen: reglement Jeugdraad vindt u via deze link, reglement Zendingscommissie via deze link
Via deze link vindt u de bijlage van het beleidsplan.

F. Beloningsbeleid

De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’.
De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link:
Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

G. Verslag Activiteiten

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

H. Voorgenomen bestedingen

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder I. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

I. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

ANBI rapport

 

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

De kerkelijke gemeente bezit ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. De geldmiddelen, soms ook aan de gemeente nagelaten, hebben een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.

Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikanten en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, organisten en eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.

Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.

Door het college van kerkrentmeesters is een meerjaren begroting opgesteld aan de hand van het meerjaren onderhoudsplan. Dit is te vinden via de link onder E.

ANBI Diaconie Hervormde Gemeente Oudewater-Hekendorp

Algemene gegevens

Naam ANBI: Diaconie Hervormde Gemeente Oudewater-Hekendorp
RSIN/Fiscaal nummer: 818754965
Website adres: www.hervormdoudewater.nl
E-mail: diaconie@hervormdoudewater.nl
Adres: Noorderkerkstraat 16
Postcode: 3421 AX
Plaats: Oudewater
Postadres: Noorderkerkstraat 16
Postcode: 3421 AX
Plaats: Oudewater
KVK-nummer: 76429555

De Hervormde gemeente Oudewater-Hekendorp is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. Met die naam is aangegeven dat wij geen fusie zijn aangegaan met de Gereformeerde Kerk ter plaatse. Deze mogelijkheid om als Hervormde Gemeente te blijven voortbestaan, is in de kerkorde omschreven en vastgelegd (Artikel II van de kerkorde van de PKN)

In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).

De diaconie van deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 2 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk.

Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk:
Kerkorde Protestantse Kerk in Nederland

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Diaconie van de Hervormde Gemeente Oudewater-Hekendorp.

Samenstelling bestuur

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 33 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het College van diakenen telt 8 leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de diaconie. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening.

Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art 3).

Doelstelling / visie

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

  1. De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.
  2. Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.
  3. Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

Beleidsplan

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via de link:
Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland

Voor het beleidsplan van de diaconie van onze gemeente verwijzen we naar Hoofdstuk 4.2 van de plaatselijke regeling van de gemeente en Hoofdstuk 6.2 van de plaatselijke regeling van de wijken.

Beloningsbeleid

De diaconie heeft geen betaalde medewerkers. Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

Verslag activiteiten

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doen zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de activiteiten is op de diaconiepagina te vinden bij de taakverdeling van de diakenen. Tevens is in de jaarrekening 2014 de financiële verantwoording van deze activiteiten te vinden.

Voorgenomen bestedingen

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk diaconaal werk vertoont een grote mate van continuïteit.

De begroting voor 2019 vindt u via deze link
De begroting voor 2020 vindt u via deze link
De begroting voor 2021 vindt u via deze link
De begroting voor 2022 vindt u via deze link

Verkorte staat van baten en lasten

De financiële verantwoording van de diaconie van de Hervormde Gemeente Oudewater - Hekendorp vindt u in de jaarrekening. Hieronder staan de downloadlinks van de jaarrekeningen:
Jaarrekening 2020

ANBI rapport